REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SUPERDIETETYK.COM

Postanowienia ogólne

prowadzony jest przez Alicję Gancarz prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą NEOVITA ALICJA GANCARZ wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Świerzowa Polska ul. Polna 8, 38-457 Chorkówka, NIP: 6841298188, REGON: 181159088, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., numer telefonu: 696793585.

 • Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 • Administratorem danych osobowych przewarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie www.superdietetyk.com Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji.
 • Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Serwisu Internetowego na stronie www.superdietetyk.com
 • Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.superdietetyk.com w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 • Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego pełna akceptacja. Uznaje się, że przeczytanie i akceptacja niniejszego regulaminu jest jednoznaczna z udzieleniem przez Przedsiębiorcę informacji konsumentowi (Klientowi), o których jest mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta – Dz. U. z 2014 poz. 827), informacje te są zawarte w poniższych punktach regulaminu.
 • Korzystanie z Serwisu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Serwis internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 • Zabronione jest korzystanie z Serwisu Internetowego polegające na :
  ⦁ dostarczaniu i przekazywaniu treści bezprawnych;
  ⦁ podejmowaniu działań, które będą uciążliwe dla innych Klientów czy Usługodawcy(Sprzedawcy) oraz funkcjonowania całego serwisu.
  ⦁ podejmowaniu działań niezgodnych z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 • Alicja Gancarz informuje, że  wykonuje zlecone usługi samodzielnie, posiadając niezbędne doświadczenie i kwalifikacje zawodowe gwarantujące najwyższą jakość świadczonych usług, a klient zamawiając usługę  akceptuje i przyjmuje do wiadomości.

Definicje

 • Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  ⦁ Dni robocze –dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  ⦁ Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Serwisu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Serwisie Internetowym;
  ⦁ Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  ⦁ Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
  ⦁ Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.).
  ⦁ Produkt- usługa polegająca na przygotowaniu zindywidualizowanej diety dla klienta. 
  ⦁ Regulamin – niniejszy regulamin, który określa zasady dokonywania przez Usługodawcę sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także zasady korzystania przez Klientów z Serwisu Internetowego, dostępnego pod adresem www.superdietetyk.com 
  ⦁ Sprzedawca(Usługodawca) – Alicja Gancarz NIP: 6841298188, REGON: 181159088, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., numer telefonu: 696793585.
 • Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
  ⦁ Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  ⦁ Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.

Postanowienia ogólne

 • Serwis ma charakter informacyjny. Jego zawartość stanowi subiektywny zbiór informacji zebranych z różnych źródeł. Zawarte w serwisie treści oraz sposób ich przekazania, nie stanowią czynności z zakresu świadczenia pomocy medycznej, doradztwa medycznego lub doradztwa dietetyczno/żywieniowego, bądź innego doradztwa. Zawarte w serwisie interpretacje, porady, dane i innego rodzaju informacje nie powinny stanowić wyłącznej podstawy przy podejmowaniu decyzji medycznych i żywieniowych.
 • Sporządzenie diety przez Usługodawcę dokonywane jest na podstawie ograniczonego zasobu informacji o Kliencie. Usługodawca nie dysponuje pełnym wywiadem medycznym ani wynikami badań Klienta, w szczególności nie posiada danych dotyczących:
  ⦁ alergii Klienta,
  ⦁ nieprzyswajania przez Klienta określonych produktów,
  ⦁ zaleceń lekarskich co do niespożywania przez Klienta określonych produktów,
  ⦁ schorzeń lub urazów Klienta,
  ⦁ Przed rozpoczęciem stosowania diety należy skonsultować się z lekarzem, który oceni ryzyko i dopuszczalność stosowania przez konkretnego Klienta.
 • Wielość czynników wpływających na proces odchudzania powoduje, że Usługodawca nie daje gwarancji, że stosowanie sformułowanej diety przyniesie zamierzony rezultat lub nie spowoduje wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych. W przypadku wystąpienia skutków ubocznych należy zaprzestać dalszego stosowania diety i skonsultować się z lekarzem.
 • Efekty stosowania diety przez różnych Klientów mogą się różnić.
  ⦁ Dieta sporządzona przez Usługodawcę nie jest przeznaczona dla osób chorujących na cukrzycę typu 1. 
  ⦁ Serwis nie jest źródłem wiedzy medycznej i informacje zawarte w nim nie są poradami medycznymi i nie mogą być traktowane jako substytut konsultacji lekarza lub dietetyka w gabinecie. 
  ⦁ Usługodawca nie dysponuje informacjami o stanie zdrowia Klientów, w związku z czym go nie kontroluje. Klient powinien samodzielnie dbać o swój stan zdrowia, w tym poddawać się odpowiednim badaniom lekarskim.
  ⦁ Stosowanie zalecanej diety w postaci zakupionego produktu jest dobrowolne i na własną odpowiedzialność. Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek programu dietetycznego, należy zasięgnąć porady lekarza i wykonać badania niezbędne do oceny stanu zdrowia.

Umowa sprzedaży produktów

 • Serwis prowadzi sprzedaż produktów dla Klientów. 
  ⦁ Informacje prezentowane na stronie Serwisu Internetowego stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
  ⦁ Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
  ⦁ Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Serwisie Internetowym .
  ⦁ Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Serwisu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  ⦁ Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Serwisie Internetowym. 
  ⦁ Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
  ⦁ Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  ⦁ Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
  ⦁ Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
  ⦁ Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 
  ⦁ Zamówienia można składać 24h na dobę. Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

Formy płatności, koszt i sposób dostawy

 • Formy płatności

 Klient może wybrać następujące metody płatności za zamówione produkty:
⦁ przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);
⦁ płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).
⦁ Klient dokonując płatności elektronicznej zostanie poinformowany bezpośrednio przed jej dokonaniem o wysokości w jakiej płatność winna zostać dokonana, o możliwych sposobach jej przeprowadzenia oraz o danych operatora realizującego płatności, jeżeli w danej usłudze jest taka możliwość. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem operatorów realizujących płatności elektroniczne dostępny jest na stronie internetowej danego operatora.
⦁ Dokonując płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej, Klient w celu dokonania zapłaty powinien postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez operatora płatności elektronicznych.
⦁ Szczegóły co do operatorów płatności widnieją na stronie. 
⦁ Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów znajdujących się w ofercie. Zamówienia złożone i opłacone przed dokonaniem zmiany ceny, będą realizowane w cenie z dnia złożenia zamówienia.

 • Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  ⦁ Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  ⦁ Przesyłka elektroniczna na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej.
  ⦁ Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 5 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 5 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  ⦁ W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

Prawo do odstąpienia od Umowy

 • Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r o Prawach Konsumenta.
  ⦁ Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy dostępnego na stronie ⦁ www.superdietetyk.com Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
  ⦁ Usługodawca( Sprzedawca) z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
  ⦁ W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  ⦁ W przypadku zwrotu należności lub nadpłaty – zwrot nastąpi na konto wskazane przez Klienta. Usługodawca (Sprzedawca) ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu.
  ⦁ W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Serwisu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot zostanie zrealizowany przekazem pocztowy na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
  ⦁ Usługodawca (Sprzedawca) może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.
  ⦁ Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cech lub funkcjonowania.

Tryb reklamacyjny

 

 • Reklamacje co do wszelkich usług świadczonych przez Usługodawcę oraz co do funkcjonowania Serwisu lub Aplikacji mogą być zgłaszane za pośrednictwem formularza https:/superdietetyk.com/reklamacje
  ⦁ Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej:
  ⦁ oznaczenie Klienta zgłaszającego reklamację (co najmniej adres e-mail )
  ⦁ wskazanie okoliczności będących podstawą do reklamacji,
  ⦁ wskazania oczekiwanego sposobu załatwienia sprawy.
  ⦁ Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie do 14  dni od dnia doręczenia zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli zgłoszenie nie zawiera danych wskazanych w ust. 2 powyżej lub dla rozpatrzenia reklamacji niezbędne są dodatkowe dane Usługodawca zwróci się do Klienta, nie później niż w przeciągu 5 (pięciu) dni od dnia zgłoszenia, o jego uzupełnienie.
  ⦁ Usługodawca udziela odpowiedzi, co do sposobu załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej Klienta, chyba, że w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazano inny adres poczty elektronicznej na jaki ma być wysłana odpowiedź.
  ⦁ Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. 
  ⦁ Konsument jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży ;
  ⦁ Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Ochrona danych osobowych

 • Podane przez Klientów dane osobowe Usługodawca (Sprzedawca), jako Administrator danych osobowych, zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa europejskiego i polskiego oraz w zgodnie z Polityką Prywatności. Szczegóły w Polityce prywatności dostępnej na Stronie Internetowej ⦁ www.superdietetyk.com


⦁ Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (RODO).

Postanowienia końcowe

 • Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy /Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
  ⦁ Usługodawca (Sprzedawca) dołoży wszelkich starań, aby Serwis Internetowy oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
  ⦁ Usługodawca (Sprzedawca) zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Klientów zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.
  ⦁ Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą (Sprzedawcą) a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
  ⦁ Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą (Sprzedawcą) a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy (Sprzedawcy).
  ⦁ W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
  ⦁ O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. Niniejszy Regulamin – w nowym brzmieniu – obowiązuje od 30 kwietnia 2019 roku.

Załącznik nr 1.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Alicja Gancarz
ul. Polna 8
38-457 Świerzowa Polska
Adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • ( niniejszym informuję) o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy( umowy dostawy następujących rzeczy) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(o świadczenie następującej usługi)
 • Data zawarcia umowy(odbioru)
 • Imię i nazwisko konsumenta
 • Adres konsumenta
 • Numer identyfikacyjny listu, którym konsument odsyła produkt
 • Podpis konsumenta
 • Data
 
Alicja Gancarz - ZnanyLekarz.pl

Wykonanie: AbcWeb.pl